8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

10 Δεκεμβρίου, 2017 no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

με βάση τις επικαιροποιημένες διατάξεις ( θα διορθώνεται όταν υπάρχουν αλλαγές)

Π.Δ. 46/2016 ΦΕΚ 74 τ. Α΄–Π.Δ. 8/2017 ΦΕΚ 15 τ.Α—Ν.4452/2017 ΦΕΚ 17 τ.Α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση της διδασκαλίας και γενικότερα της λειτουρ­γίας της σχολικής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής- μαθησιακής διαδικασίας:

α) Η διαγνωστική αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχο­λικού έτους έχει στόχο να καταγράψει τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις των μαθητών του τμήματος και να συμβάλει στον ετήσιο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού.

β) Η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έχει σκοπό να προσδιορίσει τον βαθμό που έχουν επιτευχθεί κάθε φορά οι στόχοι της διδακτικής διαδικασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων, παρέχοντας ανατροφοδότηση η οποία στη­ρίζει την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Καταρχάς, πληροφο­ρεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιεί, τον βοηθά να εντοπίσει περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανασχεδιάσει τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Κατά δεύτερον, συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών ως προς τον βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων και τον βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, ώστε να εστιάσουν ανάλογα την προσπάθειά τους. Τέ­λος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

γ) Η τελική αξιολόγηση επιδιώκει την έγκυρη, αξιόπι­στη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσε­ων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.

Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από:

 1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική μονάδα.
 2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμε­σες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους.
 3. Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες και
 4. Από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται.

Άρθρο 2

Περίοδοι του διδακτικού έτους

Το διδακτικό έτος στο Γενικό Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α` τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 20η Ιανουαρίου. Το Β` τετράμηνο αρχίζει στις 21 Ιανουαρίου και λήγει τον μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη­σκευμάτων.

Άρθρο 3

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

 1. Τα μαθήματα της Α` τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Α` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.

γ) Η ομάδα Γ` περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.

 1. Τα μαθήματα της Β` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει το μάθημα Φυσική Αγωγή που δεν εξετάζεται γραπτώς.

 1. Τα μαθήματα της Β` τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυ­κείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς.

γ) Η ομάδα Γ` περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Ερευνητική εργασία (Project) και τη Φυσική Αγωγή.

 1. Τα μαθήματα της Γ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυ­κείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς.

 1. Τα μαθήματα της Γ` τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυ­κείου κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς.

γ) Η ομάδα Γ` περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.

δ) Η ομάδα Δ` περιλαμβάνει το μάθημα Φυσική Αγωγή που δεν εξετάζεται γραπτώς.

 1. Τα μαθήματα της Δ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυ­κείου κατανέμονται σε δυο (02) ομάδες:

α) Η ομάδα Α` περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.

β) Η ομάδα Β` περιλαμβάνει τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού που εξετάζονται γραπτώς.

Άρθρο 4

Κλάδοι μαθημάτων

 1. Στις Α` και Β` τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α`, Β` και Γ` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου:
 2. Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

β) Νέα Ελληνική Γλώσσα

γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

 1. Το μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Άλγεβρα

β) Γεωμετρία

iii. Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Φυσική

β) Χημεία

γ) Βιολογία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθ­μός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 5

Βαθμολογική Κλίμακα

 1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολο­γίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 – 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:
Κακώς 0 – 5
Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4
Σχεδόν καλώς 9,5 – 13
Καλώς 13,1 – 16
Λίαν καλώς 16,1 – 18
Άριστα 18,1 – 20

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προα-γωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλί­μακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

 1. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθη­τών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμή­νων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
 2. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκα­δικοί με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 6

Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών

 1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α` τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θε­ωρούνται απ` αυτούς αναγκαίες.
 2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:

Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους.

 1. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτή­σεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες.
 2. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών.
 3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.
 4. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Άρθρο 7

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

 1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία.

β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέ­ρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ. Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.

δ. Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο.

ε. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες απο­τελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδο­ποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γρα­πτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκο­ντος. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγμα­τοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α` Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

 1. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β` Τετράμηνο.
 2. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παρα­γράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
 3. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν δι­αθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
 4. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθη­τές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
 5. Με τη λήξη του Α` και του Β` τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονο­μαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.
 6. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυ­πόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού.
 7. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελ­τίο (Α.Δ.) των μαθητών και στον Υπολογιστή. Για το Β` τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Δι­δασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8

Δημιουργικές εργασίες

 1. Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορε­τικές πηγές και πόρους και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ομαδικές ή ατομικές και να έχουν τη μορφή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότη­τες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορεί να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορ­φή) ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Λύκειο.
 2. α) Μία τουλάχιστον δημιουργική εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα της επιλογής του μαθη­τή είναι υποχρεωτική στην Α` και Β` τάξη. Η εκπόνηση δημιουργικών εργασιών στη Γ` τάξη είναι προαιρετική. Για την υποχρεωτική εργασία κατατίθεται μέσα στο Α` δίμηνο του σχολικού έτους γραπτή δήλωση των μα­θητών στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος, στην οποία αναγράφεται το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.

β) Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δημιουρ­γικών εργασιών εκπαιδευτικός οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών, τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληρο­φόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν.

 1. Η υποχρεωτική δημιουργική εργασία βαθμολογεί­ται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν μία δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μα­θήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή.
 2. Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβου­λία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασι­ών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδά­σκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
 3. Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρ­κεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των δέκα (10), εκτός αν ο αριθμός των μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό εν­διαφέρον είναι μικρότερος. Εάν για κάποιο αντικείμενο παρατηρείται υψηλή προτίμηση και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση αυτή το πρόβλημα παραμένει, κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους. Τους υπόλοι­πους τους παραπέμπει στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών εργασιών αποφασίζει ο Σύλλογος των διδασκόντων.

Άρθρο 9

Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών.

 1. Σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δρα­στηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτι­κή αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γί­νονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργα­σιών, β) Εκθέσεις ή βεβαιώσεις σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευ­ματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή από επίσημα αναγνω­ρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματο­λόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.
 2. Όλοι οι διδάσκοντες σε ορισμένο τμήμα υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προφορικής τους βαθμολογίας να εξετάσουν και το περιεχόμενο του φακέλου του μαθητή και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολογία τους.
 3. Ο φάκελος εκπαιδευτικής επίδοσης και λοιπών δρα­στηριοτήτων των μαθητών τηρείται, όπου είναι δυνατόν. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά και η υποβοήθη­ση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδα­σκόντων και διδασκομένων και η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του, μέσω της αυτοαξιολόγησης και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τα μαθήματα, στη δική του αξιολό­γηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
 4. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιο­λόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδι­κά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλή­ρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 1. Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που εκπονούνται από τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλο­νται στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτού­του Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 2. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μαθητών καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Άρθρο 10

Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας -Ενημέρωση των κηδεμόνων

 1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλού­νται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφο­ρικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.
 2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλ­λόγου των διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παρα­γράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέ­ρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε δι­δάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτι­κού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
 3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε­ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημε­ρώσουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών τους.
 4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθη­τές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων

 1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β` Τετραμήνου στα Γενικά Λύκεια.
  «Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίο­δοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 20 του παρόντος στις αρχές του Σεπτεμβρίου.».Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντί­στοιχου σχολικού έτους. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» κείμενο προστέθηκε με το Άρθρο 33 παρ.1 του Ν. 4452/2017 ΦΕΚ 17 τ. Α΄ .

 1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εξετάσε­ων λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας απαιτηθεί η αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης από προφορική, εφόσον ο μαθητής δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γρα­πτά στις απολυτήριες εξετάσεις, ειδικά για τα μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο ο βαθμός ετήσιας επίδοσης προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 12

Θέματα των εξετάσεων

 1. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποί­ες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.
 2. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξε­τάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγη­τών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του

Λυκείου. Η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 13

Ύλη μαθημάτων

 1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυ­κείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσό­τερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργα­σία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
 2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της δι­δασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.
 3. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζο­νται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από διατύπωση γνώμης του Εθνικού Οργανι­σμού Εξετάσεων κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 4. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ` τάξης Γενι­κού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την εξεταστέα ύλη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14

Πώς εξετάζονται τα μαθήματα στο Λύκειο     (αναλυτικά εδώ)

Άρθρο 15

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

 1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
 2. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο.
 3. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντί­στοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.
 4. Κατ` εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος ανα­γράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
 5. Εάν δεν δύναται να οριστούν θέματα από τον δι­δάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζε­ται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
 6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μα­θητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.
 7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέ­ρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Δι­ευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
 8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλά­χιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή.

Άρθρο 16

Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

 1. Με απόφαση του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου πριν από την έναρξη των εξετάσεων ορίζονται ως επι­τηρητές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο.
 2. Οι επιτηρητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στον Διευθυντή του Λυκείου όποιο πρόβλημα προκύψει. Οι επιτηρητές παρα­λαμβάνουν από τον Διευθυντή του Λυκείου το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά δι­αστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.
 3. Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητών ενώπιόν τους.

Άρθρο 17

Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

 1. Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται, με αλφαβητική σειρά, με την ευθύνη του Δι­ευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοπο­θέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
 2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διορθωτικό (bianco). Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
 3. Αν ο μαθητής φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερό­μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδή­ποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δο-λιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, των επιτηρητών και των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Το γραπτό δο­κίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκο­ντες το εξεταζόμενο μάθημα πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσουν σχετικό πρακτικό που υπογρά­φεται από τους ανωτέρω. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 18

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

 1. Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και απολυτη­ρίων εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 2. Εάν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα γραπτά διορ­θώνονται και βαθμολογούνται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή εάν δεν υπάρχει από εκπαι­δευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
 3. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Δι­εύθυνση του Λυκείου το πολύ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο Διευ­θυντής του Λυκείου μεριμνά για την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Υπολογιστή του Σχολείου. Οι βαθμοί είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλουν αίτηση αναβαθ­μολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 19

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του Γενικού Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.
 2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδο­ση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
 3. Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Δι­εύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή.
 4. Με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ειδι­κότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Δ`, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτω­ση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γρα­πτά δοκίμια είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση και να κατανέμονται τα γραπτά δοκίμια εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών – αναβαθμολογητών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολό­γησης έχει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης Δ.Ε.
 5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου από τον δεύτερο βαθμολογητή­ αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος. Αν η δι­αφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδε­κα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή-αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών.

Σε αυτή την περίπτωση τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαί­ρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ των τριών βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Ο τελικός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τε­λικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περί­πτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το γραπτό δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.

 1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκι­μίων, το οποίο και αποστέλλει στα Γενικά Λύκεια προ-έλευσής τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια.
 2. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.253/155439/ Β6/09 απόφαση της υπουργού Παιδείας, δια βίου μάθη­σης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2544 Β`/30-12-2009) για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέτα­ση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλε­πόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο εξεταστών – αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Άρθρο 20

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

 1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλ­λογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

«2. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

Μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφό­σον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκε­κριμένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξε­τάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώ­της εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξε­ταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρ­κεί καθ` όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μα­θητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.

Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξε­ταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ` όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξε­τάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφε­ται ρητά ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5. Στις παραπάνω δι­ατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ` ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Άρθρο 22

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

 1. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφο­ρικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
 2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προ­σέγγιση δεκάτου.
 3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.
 4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει.
 5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατα­τεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β` τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β` τετραμή­νου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 23

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.).

 1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμ­βανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργα­σίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προ­σέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
 2. Οι μαθητές της Γ` τάξης Γενικού Λυκείου που έχουν επιλέξει και δεύτερο μάθημα επιλογής εξετάζονται γρα­πτώς και στα δύο μαθήματα και ο βαθμός των μαθημά­των αυτών υπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου.
 3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μα­θήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

Άρθρο 24

Αντιστοιχία τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν ανάλογα και για τους μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α` τάξη νοού­νται οι Α` και Β` τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, όπου αναφέρεται Β` τάξη νοείται Γ` τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και όπου αναφέρεται Γ` τάξη νοείται Δ` τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Άρθρο 25

Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

 1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ` τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή της Δ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από τον γενικό βαθμό (Γ.Μ.Ο.), η Ομάδα Προσανα­τολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης.

Άρθρο 26

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών

 1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α` και Β` τά­ξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α`, Β` και Γ` τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
 2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ` τάξης Ημε­ρησίου Γενικού Λυκείου και της Δ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλά­χιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

3.«Όσοι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο των προηγούμενων παραγράφων, παραπέ­μπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δε­καπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον τρό­πο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιου­νίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προ­αγωγής ή απόλυσης, τότε: α) οι μαθητές των Α` και Β` τάξεων του Ημερησίου και των Α`, Β` και Γ` τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου επαναλαμβάνουν τη φοίτη­ση και β) οι μαθητές της Γ` τάξης του Ημερησίου και της Δ` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ­βρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν και αυτή τη φορά δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.».

 1. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ` τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ` τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήρι­ες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ` τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ` τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχο­λικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ` τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ` τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.
 2. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α` και Β` τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α`, Β` και Γ` τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συ­νολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθ­μών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

Άρθρο 27

Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ` ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

 1. Στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων μα­θητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (Α` 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (Α` 124).
 2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314 Β`), 48661/1974 (ΦΕΚ 607 Β`), 42373/1976 (ΦΕΚ 652 Β`), Γ2/ 3922/28.12.1984 (ΦΕΚ 3 Β`/07.01.1985), Γ2/3031/22.10.1985 (ΦΕΚ 726 Β`), Γ2/3560/25.9.1989 (ΦΕΚ 720 Β`) του Υπουρ­γείου Παιδείας, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.

3α. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:

 1. i) Συντονι­στή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
 2. ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυ­ντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

β. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, λόγω παραμονής τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ` αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 834 Β`).

 1. Οι «κατ` ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρα­τεύσιμοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντί­στοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφω­να με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Ειδικά στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)» οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.
 2. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολο­γούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τά­ξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
 3. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος.
 4. Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση Ομάδας προσανατολισμού, κατατίθεται από τον εν­διαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στον Διευθυντή του Λυκείου.
 5. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β` Τετραμήνου.

Άρθρο 28

Μαθητές από Ξένα Σχολεία

 1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουρ­γούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2Α. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή δι­δακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Α` τάξη Ημερησίου και Α` και Β` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο – κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσ­σα» και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολο­γική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουρ­γούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στην Α` τάξη Ημερησίου και Α` και Β` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο -κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολο­γική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

2Γ. Οι μαθητές της περ. 2Α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. 2Β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξε­τάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προ­βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τους μαθητές της ημεδαπής.

2Δ. Οι μαθητές Α` τάξης Ημερησίου και Α` και Β` τά­ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του πα­ρόντος άρθρου προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη­νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη­νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

2Ε. Οι μαθητές Α` τάξης Ημερησίου και Α` και Β` τά­ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύ­κειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος δια­τάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

3Α. Οι μαθητές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή δι­δακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Β` τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ` τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο – κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ­ματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε­νο- κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

3Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουρ­γούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στη Β` τάξη Ημερησίου Γε­νικού Λυκείου και Γ` τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμε­νο – κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)

3Γ. Οι μαθητές της περ. 3Α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. 3Β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξε­τάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προ­βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τους μαθητές της ημεδαπής.

3Δ. Οι μαθητές Β` τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 3Α του παρόντος άρθρου προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη­νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη­νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

3Ε. Οι μαθητές Β` τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 3Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος δια­τάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

4Α. Οι μαθητές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή δι­δακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Γ` τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ` τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» (Γενικής Παιδεί­ας) και «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά στα μαθήματα «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» (Γενικής Παιδείας) και «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομά­δας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στην Γ` τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκεί­ου και Δ` τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά στα μαθήματα «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» (Γενικής Παιδείας) και «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομά­δας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)

4Γ. Οι μαθητές της περ. 4Α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. 4Β του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξε­τάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προ­βλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τους μαθητές της ημεδαπής.

4Δ. Οι μαθητές Γ` τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 4Α του παρόντος άρθρου απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνι­κό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα­γράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.

β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελλη­νικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα­γράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος διατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

4Ε. Οι μαθητές Γ` τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ` τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 4Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ως εξής:

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος δι­ατάγματος, με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

 1. Οι μαθητές του άρθρου αυτού στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ` αριθμ. Φ.253/ 155439/Β6/16-12-2009 υπουργικής απόφασης (Β` 2544).
 2. Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό­ντος άρθρου.

Άρθρο 29

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

 1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκό­ντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απου­σιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
 2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημει­ώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερ­βαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες

σύμφωνα με το Π.δ. 485/1983 (Α` 184).

Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται από τον γονέα-κηδεμόνα του μαθητή, αν ο μαθητής είναι ανήλικος. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες προσκομίζει στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών βεβαίωση δημόσιου νοσηλευ­τικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών έως δύο ημερών λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα (10) μέρες αθροιστικά για όλο το έτος. Σε περί­πτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος, δικαιολογεί ο ίδιος τις παραπάνω απουσίες.

Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε ασθένεια, είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη πε­ρίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προ­κύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ` του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980.

 1. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Μαΐου- Ιουνίου.
 2. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπί­πτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
 3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζε­ται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
 4. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δε­κατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυ­ξάνονται κατά δέκα έξι (16).
 5. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαι­ολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Αν ο μαθητής είναι ενήλικος, η επιστολή επιδίδεται στον ίδιο.
 6. Για τον υπολογισμό του ορίου απουσιών των μα­θητών των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ισχύουν τα εξής:

α. Το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή μίας τάξης προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού αριθ­μού ωρών του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που εφαρμόζεται στην τάξη επί το συ­νολικό όριο απουσιών (114 απουσίες), όπως αυτό ορί­ζεται από το πρώτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δια του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται από τον γονέα- κηδεμόνα του μαθητή (έως μία ημέρα) ή με ια­τρική γνωμάτευση σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.δ. 485/1983 (Α` 184).

β. Το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή μίας τάξης προκύπτει από το γινόμενο του συνολικού αριθ­μού ωρών του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που εφαρμόζεται στην τάξη επί το συ­νολικό όριο των κατ` εξαίρεση απουσιών (164 απουσίες), όπως αυτό ορίζεται από το δεύτερο εδάφιο της περ. β. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δια του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες του μαθητή δικαιολογούνται, εφόσον οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 485/1983.

γ. Η στρογγυλοποίηση των απουσιών των περιπτώσε­ων α και β γίνεται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Άρθρο 30

Μετεγγραφές μαθητών Γ` τάξης των Γενικών Λυκείων του Εξωτερικού

Μαθητές της Γ` τάξης των Γενικών Λυκείων του Εξω­τερικού μπορούν, κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, να μετεγγράφονται στην τελευταία τάξη των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β` Τετραμήνου των Γενι­κών Λυκείων της ημεδαπής. Για τους μαθητές αυτούς ο Γ.Μ.Ο. της Γ` τάξης εξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος Π.δ. λαμβανομένης υπό­ψη της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων του σχολείου από το οποίο μετεγγράφονται.

Άρθρο 31

Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ανα­φέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκα­δικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλει­πομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 32

Μεταβατικές διατάξεις

Μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ` τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ` τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί μπορούν να προσέλθουν στις γραπτές απο­λυτήριες εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2015-2016.

Οι μαθητές αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλά­ξουν κατεύθυνση και εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονταν κατά το σχολι­κό έτος 2014-2015 στην τάξη αυτή. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει βαθμός ενός μαθή­ματος σε κανένα τετράμηνο, ο Διευθυντής του σχολεί­ου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Η ύλη στην οποία εξετάζονται έχει καθοριστεί για το Ημερήσιο ΓΕΛ με την με πρωτ. 151387/Δ2/28-09-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β` 2139) και για το Εσπερινό ΓΕΛ με τη με αρ. πρωτ. 151384/Δ2/28-09-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β` 2146) και για τα μαθήματα που εξε­τάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας του σχολικού έτους 2014-2015. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα ορίζεται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα, εγκρίνεται από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου και γνωστοποι­είται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Αν οι μαθητές αυτοί δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2016 με τον τρόπο και τη διαδι­κασία των απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) είτε αυτά εξετάστηκαν σε ενδοσχολικό είτε σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου διεξάγονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2016 οι μαθητές δεν επιτύχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5)

Α. Επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

ή

Β. Προσέρχονται στις απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη, και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ` τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ ή της Δ` τάξης Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Για την αξιολόγηση και την απόλυση των ανωτέρω μαθητών μέχρι και την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2016 ισχύει το Π.δ. 60/2006 (Α` 65) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού μέχρι και την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2016 χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο ανα­γράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

 

 • Share :