8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

    

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

      του 8ο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος “σχολική πειθαρχία” αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη μονάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να τα διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεπικουρώντας στο έργο που ξεκίνησαν οι γονείς στο σπίτι  και να τα προετοιμάσει να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Έτσι, η καλλιέργεια ουσιαστικών ανθρώπινων δεξιοτήτων, όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η καλλιέργεια της τέχνης της προσοχής, η συνεργασία, καθώς και η εδραίωση της πολιτισμένης συμπεριφοράς στη ζωή, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης, όπως είναι εν προκειμένω το σχολείο, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει ένα σύνολο αρχών, να υπερασπίζεται αξίες και να προβάλλει πρότυπα συμπεριφοράς, πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η ουσιαστική συνύπαρξη και θα αρτιωθεί η προσωπικότητα των μαθητών του. Το σύνολο των κανόνων, αρχών, αξιών και προτύπων που καθορίζουν και διευθετούν ουσιαστικά την καθημερινή σχολική ζωή αποτελούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου».

Το παρόν «Πλαίσιο Λειτουργίας» είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αρχών , τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και τις προτάσεις των μαθητών. Οι συγκεκριμένοι σκοποί και στόχοι του είναι:

 • η πρόοδος των μαθητών, αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως της συνεργασίας και αλληλεγγύης, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής της ιδιαιτερότητας του «άλλου», της ενσυναίσθησης και της συναίνεσης όλων, καθηγητών, γονέων και μαθητών σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες.
 • Η ενημέρωση των μαθητών/τριων όσον αφορά στους σημαντικούς κανόνες και αρχές λειτουργίας του σχολείου. Η οριοθέτηση των  κανόνων συμπεριφοράς, που  αποτελούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.
 • η απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Προσέλευση

Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8:15 π.μ. Η προσέλευση στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη, δηλαδή πριν από το χτύπημα του κουδουνιού.

Η πρωινή παράταξη, η προσευχή, οι ανακοινώσεις κ.λ.π. αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος. Αμέσως μετά οι μαθητές/τριες πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι απουσιολόγοι σημειώνουν στο απουσιολόγιο τους απόντες και το παραδίδουν στους/στις εκπαιδευτικούς.

Αργοπορίες

Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο του καθημερινού σχολικού προγράμματος, καθώς και κάθε άλλου είδους σχολικών εκδηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση αργοπορίας ή απουσίας των μαθητών/τριών η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ενημερώνεται από τους κηδεμόνες τους. Ειδικότερα, οι πρωινές καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και για το λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς των τμημάτων για τις επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες των μαθητών/τριών. Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για σχολικές δραστηριότητες με άδεια από τον εκπαιδευτικό.

Αποχώρηση

Η μεσημβρινή  αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη της έβδομης διδακτικής ώρας (2.10μμ) ή ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε τάξης. Ενδιαμέσως, υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης μαθητή/τριας από το σχολείο μόνο εφόσον προσκομίσει σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα, όπου θα αιτιολογείται επαρκώς η πρόωρη αποχώρηση ή εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα (υγείας ή παρόμοιο θέμα). Παράλληλα, στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται οι κηδεμόνες από τη Διεύθυνση του σχολείου και ο/η μαθητής/τρια φεύγει από το σχολείο, αφού ενημερώσει τον/την απουσιολόγο της τάξης. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης και τα σχετικά με τη δικαιολόγηση απουσιών των μαθητών/τριων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζεται το άρθρο 28 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 10645/ΓΔ4/2018, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του σχολείου.  „

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ πατήστε εδώ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Άμεσος και αντικειμενικός σκοπός των κανόνων είναι η εξασφάλιση της τάξης στη σχολική κοινότητα. Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σεβασμό προς τους κανόνες του σχολείου.

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα των συμμαθητών/τριών τους, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου. Δεν αρμόζει σε κανένα μέλος της σχολικής κοινότητας η άσκηση κάθε είδους βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή άλλης μορφής, σύμφωνα με την πολιτική αντί-βίας που εφαρμόζεται στο σχολείο

Γενικοί κανόνες

Κατά την παραμονή τους στο Σχολείο οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται, να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με τους καθηγητές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας, τον κανονισμό του Σχολείου και τους νόμους της Πολιτείας. Οι όποιες παραβάσεις συνυπολογίζονται στο χαρακτηρισμό της διαγωγής τους. Για τις παραβάσεις προβλέπονται από τη νομοθεσία κυρώσεις που ξεκινούν από την επίπληξη και κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος ως την πολυήμερη αποβολή και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα

Το σχολείο θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετωπίζει αναλόγως: α. Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας. β. Καταστροφή ή παραμόρφωση περιουσιακού στοιχείου του Σχολείου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. γ. Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή. δ. Κάθε εσκεμμένη πράξη που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του Σχολείου.

Συμπεριφορά στην τάξη

 • Με το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές/τριες προσέρχονται άμεσα στην τάξη και κάθονται πάντα στην ορισμένη θέση τους, που έχει καταγραφεί και στο σχετικό διάγραμμα της αίθουσας Με την είσοδο του καθηγητή είναι έτοιμοι για την έναρξη του μαθήματος.
 • Για να μετακινηθούν οι μαθητές/τριες μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον καθηγητή τους.
 • Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας.
 • Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά δεν αποχωρεί κανείς πριν δώσει την άδεια ο καθηγητής.
 • Σε περίπτωση αργοπορίας μαθητή/τριας, οποιαδήποτε ώρα, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από το Γραφείο του Διευθυντή.
 • Το ασφαλές και ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές/τριες να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος.
 • Η αυθάδεια και η αγένεια αξιολογούνται αρνητικά και αντιμετωπίζονται αναλόγως.

Κινητά τηλέφωνα

 • Απαγορεύονται, με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και κατά συνέπεια η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο επισύρει κυρώσεις.
 • Απαγορεύεται ακόμα η χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χωρίς την έγκριση του καθηγητή.

Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολειού.

Επίσης, το κάπνισμα απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ημερήσια ή πολυήμερη εκδρομή και σε κάθε δραστηριότητα της Σχολικής Ζωής (π.χ. συμμετοχή μαθητών σε μαθητικά συνέδρια, ρητορικούς αγώνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κ.ά.) που μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων του σχολικού χώρου.

Κυλικείο

Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο κατά τα διαλείμματα. Σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται στους    μαθητές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος.

Οι μαθητές μπορούν να φέρουν εδώδιμα από το σπίτι τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από το σχολείο για την αγορά τροφίμων από καταστήματα εστίασης (π.χ. μπουγάτσα ή σάντουιτς από τη γειτονιά).

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι σχολικές εκδρομές είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή ή μεγάλη απόσταση από τη σχολική μονάδα με χαρακτήρα κοινωνικοποιητικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με τη διασκέδαση, την «απόδραση» από τη ρουτίνα του σχολείου και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριων και μαθητών/τριων – καθηγητών/τριων, που θεωρούνται σημαντικά για την πιο ομαλή και δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης, εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου, ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του. Οι σχολικές εκδρομές εγκρίνονται από τους Συλλόγους των Διδασκόντων Καθηγητών/τριων ή/και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και κατά τα προβλεπόμενα από την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 Διακρίνονται σε:

 • Σχολικούς περιπάτους: Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά κατά έτος και δε γίνονται περισσότεροι από έναν (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
 • Διδακτικές επισκέψεις: Διδακτικές επισκέψεις των μαθητών, διάρκειας μίας ή περισσότερων σχολικών ωρών, είναι δυνατό να γίνονται προγραμματισμένα σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές: Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή, χωρίς διανυκτέρευση, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και πολυήμερες εκδρομές όπως προβλέπεται.

Για όλες τις εκδρομές και επισκέψεις απαιτείται έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα. Για τις διδακτικές επισκέψεις και τους περιπάτους χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου σε περίπτωση μη συμμετοχής των μαθητών καταχωρούνται τόσες απουσίες όσες οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας ανεξάρτητα αν υπάρχει θετική ή αρνητική δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος των εκπαιδευτικων μέσα στη σχολική κοινότητα είναι καθοδηγητικός  και η επίδρασή τους καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγουν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους συνέπεια.

Ενθαρρύνουν και  προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή θερμή συνεργασία και δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη για τον μαθητή, αλλά και σταθερότητα και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό χώρο.

Οι εκπαιδευτικοί απαραίτητο είναι να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριων τους, για  την καλύτερη στήριξη και φροντίδα για την πρόοδό τους, καθώς και σε θέματα υγείας τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την ευθύνη και τον προβληματισμό τους

Τηρούν πάντα εχεμύθεια προς τρίτους για τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, σχολικές επιδόσεις, συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες, εξετάσεις κλπ.

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές/τριες τακτικά στη διάρκεια του σχολικού έτους. Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού ορίζει μία πρωινή ώρα ημέρας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, κατά την οποία δέχεται όσους γονείς επιθυμούν να το συναντήσουν. Είναι αυτονόητο ότι, όταν υπάρχει ανάγκη, το σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους γονείς αλλά και οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση ή συγκεκριμένους καθηγητές. Οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν το σχολείο για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) στην οποία επιθυμούν να ενημερώνονται.

Η ενημέρωση των γονέων γίνεται κυρίως με αποστολή e-mail και από την ιστοσελίδα του σχολείου:

ΑΡΧΙΚΗ

Σύλλογοι Γονέων: Το σχολείο αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, συνεργάζεται μαζί τους και θεωρεί απαραίτητη την βοήθεια που παρέχει για την επίτευξη των σκοπών του σχολείου. Στις περιπτώσεις που η νομοθεσία προβλέπει, δέχεται τη συμμετοχή των Συλλόγων στη συζήτηση σχολικών θεμάτων.

Αποδοχή Κανονισμού

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη Παιδεία. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής και η από μέρους τους συνειδητή αποδοχή των κανόνων που περιλαμβάνει και η πρόθυμη βούληση να τους τηρήσουν. Το Σχολείο διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να συμπληρώσει ή τροποποιήσει άρθρα και διατάξεις του κανονισμού, εφόσον το κρίνει επιβεβλημένο ή σκόπιμο. Για οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του κανονισμού, μετά την αρχική του έγκριση, η Διοίκηση του Σχολείου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής.

Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη του δασκάλου, του μαθητή και του γονιού, για να επιτύχει στην αποστολή του.

                                                              Ας δουλέψουμε όλοι γι’ αυτό!

Και σε pdf:

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής_