8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

    

Κανονισμός λειτουργίας του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αποτελεί το επιστέγασμα της διαβούλευσης των μελών της σχολικής κοινότητας. Ως αποτέλεσμα ενδελεχούς και δημοκρατικού διαλόγου δεσμεύει όλα τα μέλη της.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η Διεύθυνση του Σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς/κηδεμόνες και το βοηθητικό προσωπικό δεσμεύονται ότι οι μεταξύ τους σχέσεις θα διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό. Η επικοινωνία θα γίνεται στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και θα καλλιεργούνται η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Τα μέλη στης σχολικής κοινότητας δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν διακρίσεις με βάση το φύλο, το χρώμα, τη θρησκεία, τη φυλή και τα σωματικά χαρακτηριστικά.
ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, η Διεύθυνση του Σχολείου, τα Πενταμελή Συμβούλια των τμημάτων, το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των μαθητών του Σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεσμεύονται ότι θα συνεργάζονται για την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του σχολείου, καθώς και για την πρόληψη και επίλυση προβλημάτων.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας συγκροτείται το Σχολικό Συμβούλιο από τρεις εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων, ένα εκπρόσωπο του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, δύο εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ένα εκπρόσωπο της Μαθητικής Κοινότητας. Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η επικοινωνία μεταξύ Σχολείου και των γονέων/κηδεμόνων είναι καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. ΟΙ γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο με όποιο τρόπο οι ίδιοι θεωρούν προσφορότερο.
Για επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς ορίζεται συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα κατά την οποία ο κάθε εκπαιδευτικός δέχεται και συνεργάζεται με τους γονείς. Για δια ζώσης επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε αυτή να μη συμπίπτει με διδακτικές ή άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις.
Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σχολείο απευθύνεται στη Διεύθυνση. Η Διεύθυνση του Σχολείου δίνει άδεια αποχώρησης μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 8.15 και ολοκληρώνει τις 7 διδακτικές ώρες στις 14.10 . Οι μαθητές γίνονται δεκτοί από τις 8.00.
ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στο Σχολείο έγκαιρα. Μαθητές/τριες που θα προσέρχονται στο Σχολείο μετά το κλείσιμο των εισόδων θα γίνονται δεκτοί/ές, αλλά δεν θα παρακολουθούν το μάθημα της πρώτης ώρας με αποτέλεσμα να χρεώνονται με απουσία, θα απασχολούνται δε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μεριμνούν για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και με ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί: Προσέρχονται στο Σχολείο 15′ πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5′ μετά τη λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές. Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής. Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή. Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι). Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα με βάση την οριζόμενη κατανομή χώρων, ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών. Ελέγχουν τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Διευθυντής του Σχολείου και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθητών.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολικό χώρο ατόμων που δεν έχουν σχέση μ’ αυτόν. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, σε σχολικούς φορείς και σε όσους ζητούν κατόπιν αιτήσεώς τους να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημά τους. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία δια μέσω των κιγκλιδωμάτων. Οι είσοδοι της αυλής μετά το χτύπημα του κουδουνιού κλείνουν και στη συνέχεια η οποιαδήποτε είσοδος και έξοδος γίνεται ελεγχόμενα.
Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες απασχολούνται από αναπληρωτή εκπαιδευτικό, όπως έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα.
Οι μαθητές/τριες που για οποιονδήποτε λόγο δε συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απασχολούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του/της διδάσκοντα/σκουσας.
Για κάθε ωριαία απομάκρυνση μαθητή/τριας από την αίθουσα διδασκαλίας ενημερώνεται η Διεύθυνση, ώστε να φροντίσει για την επίβλεψή του/της. Επίσης ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.
Μαθητή/τριας που απαλλάσσεται από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών παρακολουθεί μάθημα άλλης ειδικότητας.
Οι μαθητές/τριες που δεν προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το διάλειμμα δε γίνονται δεκτοί από τους/τις διδάσκοντες/ουσες και απασχολούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης.
Όταν σε μαθητή/τρια επιβάλλεται το παιδαγωγικό μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα, παραμένει στο Σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης.
ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης προσκομίζουν στην αρχή του σχολικού έτους το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, το οποίο και αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Επίσης προσκομίζουν ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, για τις οποίες το σχολείο πρέπει να λάβει γνώση.
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνουν το σχολείο για ζητήματα υγείας που δεν καλύπτονται από τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις. Το Σχολείο οφείλει να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Ο Διευθυντής του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κανένα παιδί δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνο του. Τα παιδιά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, το σχολείο ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών. Οι κανόνες λειτουργίας και αντίδρασης σε έκτακτες περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται από το σύνολο των μελών. Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς και να τηρούν το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του σχολείου.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ
Το Σχολείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας χρημάτων ή αντικειμένων αξίας που οι μαθητές/τριες φέρουν τυχόν μαζί τους.
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α τάξη, εκτός από τον Απολυτήριο Τίτλο Σπουδών που αποστέλλεται από το Δημοτικό απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα τού/τής μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/ της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται και για την επανεγγραφή από τάξη σε τάξη.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές/τριες δεσμεύονται ότι:
Δε θα ασκούν σωματική ή ψυχολογική βία και θα σέβονται τόσο τον εαυτό τους όσο και την προσωπικότητα των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δε θα παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια τεστ ή διαγωνισμάτων δε θα υπονομεύουν την διαδικασία με αντιγραφή ή συνεννοήσεις κάθε είδους.
Η μετακίνηση από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο, κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος, θα γίνεται έγκαιρα και αθόρυβα.
Μετά τα διαλείμματα θα προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη για μάθημα, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί και θα χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία.
Θα επιδίδουν στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο για την ενημέρωσή τους.
Δε θα απομακρύνονται από το σχολικό χώρο χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού.
Δε θα συζητούν με εξωσχολικά πρόσωπα από τα κάγκελα της αυλής και δεν θα προσκαλούν τρίτους μέσα στο χώρο του Σχολείου.
Η εμφάνισή τους θα είναι ευπρεπής με βάση τον άτυπο κοινωνικό κώδικα της εποχής.
Δε θα αναγράφουν τίποτα στα θρανία στις καρέκλες και τους τοίχους του Σχολείου. Την ευθύνη καθαρισμού αναλαμβάνουν οι ίδιοι.
Δε θα ρυπαίνουν και θα διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
Θα προστατεύουν τη σχολική περιουσία. Διαπιστωμένες φθορές της σχολικής περιουσίας τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού ωραρίου, θα αποκαθίστανται οικονομικά και σε εργασία από όσους διέπραξαν τις φθορές.
Επίσης οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.
Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ smartphones, tablet, computers,) κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο όταν οι ηλεκτρονικές συσκευές χορηγούνται από το σχολείο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές αν αυτό δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να φέρουν smartwatches μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας.
Απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) σε όλους τους χώρους του Σχολείου.
Επίσης απαγορεύεται η ανταλλαγή μέσω κινητού τηλεφώνου ή η ανάρτηση στο διαδίκτυο εικόνων, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς ή το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα , η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και η κατοχή και χρήση εθιστικών ουσιών.
Η μη τήρηση όλων των παραπάνω συνεπάγεται την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται ότι:
Θα λειτουργούν δημοκρατικά.
Θα αποδέχονται και θα ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση γνώμης από τους μαθητές.
Θα σέβονται την προσωπικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή και θα φροντίζουν για την προσωπική ανάπτυξή του/της.
Δε θα ασκούν σωματικό, λεκτικό ή συναισθηματικό εκφοβισμό.
Θα οργανώνουν το διδακτικό χρόνο με τέτοιο τρόπο ώστε να επωφελούνται όλοι αδιακρίτως οι μαθητές.
Θα εκτονώνουν τις εντάσεις που δημιουργούνται με αποφασιστικότητα και δεν θα επιτρέπουν να δημιουργείται αρνητικό κλίμα σε βάρος κάποιων μαθητών.
Θα αξιολογούν ακριβοδίκαια, θα καθιστούν σαφές το πλαίσιο αξιολόγησης και δεν θα μεροληπτούν.
Θα έχουν τεκμηριωμένη άποψη για τη σχολική και προσωπική εξέλιξη των μαθητών και θα ενημερώνουν αναλυτικά τους ίδιους και τους γονείς/κηδεμόνες.
Δε θα διαχωρίζουν τους μαθητές είτε για λόγους συμπεριφοράς είτε για λόγους σχολικής απόδοσης, γιατί αυτό δε διευκολύνει το κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης.
Οι ποινές, για τους μαθητές που παραβιάζουν τους Σχολικούς Κανόνες, θα είναι ανάλογες των πράξεων και της εν γένει συμπεριφοράς τους και θα επιβάλλονται, εφόσον έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις.
Οι σχέσεις τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών όσο και με τη Διεύθυνση του σχολείου θα διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό και θα χαρακτηρίζονται από συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.
Θα συνεργάζονται μεταξύ τους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων.
Δε θα υποστηρίζουν την αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία.
Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν, αλλά και του Σχολείου γενικότερα.
Θα φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του Σχολείου.
Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το Σχολείο, όπως και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Θα τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, στη συμπεριφορά και διαγωγή των μαθητών, στη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, σε όλες τις πληροφορίες που είναι προσωπικές και δεν πρέπει να κοινολογούνται.
Θα τηρούν τα καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η Διεύθυνση δεσμεύεται ότι:
Θα προωθεί το στόχο του δημοκρατικού Σχολείου.
Θα σέβεται έμπρακτα την προσωπικότητα κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας, τις απόψεις του, τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Θα συνεργάζεται αρμονικά με το Σύλλογο Διδασκόντων.
Θα συγκαλεί και θα συνεργάζεται με τα όργανα διαχείρισης και υποστήριξης του σχολείου.
Η σχέση με τους εκπαιδευτικούς θα εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.
Θα δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού.
Θα μεριμνά για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Θα ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές να σχεδιάζουν, να αναλαμβάνουν και να υλοποιούν πρωτοβουλίες.
Θα κατοχυρώνει τον λόγο των μαθητών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιλογών που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
Θα συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Θα προωθεί, ιεραρχικά, αιτήματα βελτίωσης, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και της γενικότερης λειτουργίας του Σχολείου.
Θα υλοποιεί με αποφασιστικότητα την εκπαιδευτική πολιτική του Σχολείου.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 79942-ΓΔ4-21-05-2019, ΦΕΚ 2005/Β ), στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους το σχολείο προβαίνει στη λήψη μέτρων:
α) προφορική παρατήρηση.
β) επίπληξη.
γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας.
δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών.
ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Τα προαναφερθέντα παιδαγωγικά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:
Οι διδάσκοντες την προφορική παρατήρηση και την επίπληξη.
Ο διευθυντής την προφορική παρατήρηση, την επίπληξη και την αποβολή μιας ημέρας.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων όλα τα παιδαγωγικά μέτρα.
Καταγραφή παιδαγωγικών μέτρων:
Η παρατήρηση έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον/ τη μαθητή/τρια ότι η συμπεριφορά του/της παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και δεν καταχωρίζεται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.
Τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέτρα καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Για τα καταχωριζόμενα παιδαγωγικά μέτρα το σχολείο ενημερώνει τους γονείς-κηδεμόνες.
Τι ισχύει σε περίπτωση αποβολής των μαθητών από τα μαθήματα: Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.
Ωριαία απομάκρυνση μαθητή/τριας από το μάθημα: Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Ο/η εκπαιδευτικός που έλαβε την απόφαση του παιδαγωγικού μέτρου της ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα ενημερώνει τους γονείς-κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».
Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου».
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.
ΕΠΑΙΝΟΙ
Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».
Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ
Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:
«Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.
«Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/ τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.
«Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ
Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» είναι αιτιολογημένος. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής αναγράφεται στους Τίτλους και τα Πιστοποιητικά Σπουδών .
Ο κανονισμός λειτουργίας ισχύει και κατά τη διάρκεια διδακτικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων καθώς και κατά τη διάρκεια ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων που οργανώνονται από τη σχολική μονάδα.
Οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στη σχολική καθημερινότητα, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα Σχολικό Κανονισμό, θα επιλύεται στη βάση παιδαγωγικών κριτηρίων και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Και σε pdf:

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής